Privacybeleid

GüldnerParts, gevestigd aan Berkenlaan 5 3771 XV Barneveld, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

GüldnerParts

Berkenlaan 5

3771 XV Barneveld, Nederland

*Let op: op dit adres staat het bedrijf ingeschreven. Onze bedrijfshal bevindt zich op een andere locatie in Barneveld.

 

[email protected]

www.guldnerparts.com

Kamer van Koophandel nummer: 76334988

BTW Identifikationnummer: NL003070581B47

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GüldnerParts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- (telefoonnummer)
- E-mail adres
- Andere persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en per telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze de toestemming hebben van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet nagaan of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders aan deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat informatie over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

GüldnerParts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om uw betaling te verwerken
- Om u goederen en diensten te leveren
- GüldnerParts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

GüldnerParts neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor een persoon. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GüldnerParts) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GüldnerParts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Gegevens en facturen worden zeven jaar bewaard. Dit is wettelijk verplicht.

 

GüldnerParts verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GüldnerParts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of soortgelijke technieken die wij gebruiken

 

GüldnerParts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GüldnerParts en heeft u het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken. Dit betekent dat u ons kunt vragen de persoonsgegevens die wij over u in een computerbestand hebben, naar u of naar een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgers Service Nummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. GüldnerParts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GüldnerParts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je die indruk hebt.